dilluns, de març 26, 2007

Un projecte d’Educació Integral de ciutat

Hi ha molts aspectes de l'àmbit educatiu, on els ajuntaments hi poden intervenir. De fet en educació primària ja s'actua en temes com el manteniment de centres públics, la participació als òrgans de Govern, vigilància de l'escolaritat educativa, vigilància dels edificis escolars públics i neteja dels edificis. Hi ha d’altres però, on de mutu acord amb l'administració educativa, els ajuntaments també es poden implicar: serveis complementaris (menjadors, transport,.....), matriculació, xarxa pròpia de centres d'educació infantil 0-3 anys, serveis de suport pedagògic a la comunitat, concrecció dels Cicles Formatius, orientació dels alumnes respecte el mercat de treball, ensenyaments artístics ... El ventall és molt ampli i preten oferir un projecte d'educació integral que abaste totes les franges d’edat i inquietuds: idiomes, música, art, adults, lectura, ... Des del PSC, per la propera legislatura 2007-2011, proposem:

Normalització de les Escoles de Música
Les Escoles de Música de la Lira i la Fhila, i d’altres privades, tot i el importantíssim paper que tenen en la formació del jovent de la ciutat, viuen una situació precària a causa de la dificultat que tenen per mantenir una plantilla estable del professorat. Ens proposem, en col·laboració amb el Departament d'Educació, la normalització definitiva d'aquesta situació que provoca inseguretat tant a les Bandes, com a les pròpies escoles, regulant el treball d'aquest col·lectiu i dignificant el seu treball.

Potenciació de la Formació Professional i Cursos de Postgrau
Un altre aspecte bàsic en la relació entre educació i municipi és el desplegament de la formació professional i la connexió amb el desenvolupament econòmic de la ciutat. Cal fomentar la transició entre l'escola i el treball, mitjançant l'impuls d'aquells mòduls de formació professional que compleixin aquests objectius, especialment en l'àmbit de la Comunicació, Imatge i So

Amposta pot anar introduint-se progressivament en l'àmbit dels estudis universitaris mitjançant el foment de la realització de cursos de Postgrau, especialment en aquelles àrees on tenim algun centre de recerca o empresa capdavantera: agroalimentaris, administració pública ...

Programa de manteniment i millora d’edificis i equipaments
Cada Centre Educatiu ha de tenir un conserge propi. Impulsarem un programa de manteniment d'edificis i equipaments que garanteixi el bon estat dels edificis escolars com una de les condicions bàsiques per a l'exercici de la docència. Impulsarem el projecte Heura de connexió a la xarxa sense fils en tots els espais educatius d’Amposta.

Oficina Municipal de Matriculació
Cal posar en funcionament l'Oficina Municipal de matriculació, que aborde de forma objectiva i sense complexes temes com la distribució dels nouvinguts i alumnes amb necessitats especials entre els diferents centres. Aquesta oficina s'ha de moure per una gestió professional en base criteris estrictament educatius.

Potenciació de l'Escola d'Art i Disseny
Volem aprofundir en la millora de les expectatives dels ciutadans d'Amposta perquè l'estudi de les arts plàstiques siguen a l'abast d'un nombre cada cop més gran dels nostres ciutadans. L'Escola d'Art fa 20 anys que dona un servei, no només a Amposta, sinó a tot el territori, formant professionals i donant sortida a les inquietuds artístiques de molta gent. Ens proposem potenciar l'Escola, ampliant el seu espai i els mòduls professionals que imparteix i traslladant si cal la seva ubicació.


Potenciació de l'Escola Oficial d'Idiomes
L'Escola Oficial d'Idiomes començà a funcionar fa dos anys amb una ubicació provisional a les dependències de l'actual IES Ramon Berenguer IV. Durant aquest temps la inciativa s'ha desmostrat un encert atesa la gran quantitat de matriculats de la pròpia ciutat i municipis veins. La convivència entre les dues activitats docents és però cada cop més difícil per l'ús obligat comú de les instal.lacions. Cal trobar una nova ubicació definitiva que done resposta a les necessitats actuals i futures en algun edifici cedit per part de l'ajuntament.

Manteniment del ratio actual de places de l'escola bressol
Començarem a treballar en la tercera escola bressol municipal d’Amposta, per tal de garantir el manteniment de l'actual ratio de places bressol (0 – 3 anys). Volem uns serveis de qualitat per als infants, amb ofertes flexibles d'horaris i formes d'atenció que permetin a les famílies compatibilitzar el temps de treball amb el temps familiar.

Major connexió entre la ciutat i el territori amb els centres docents
És bàsic, en matèria educativa, connectar el coneixement de la ciutat i el territori amb l'activitat dels centres docents. Cal una acció conjunta dels membres de la comunitat educativa i l'administració local que dissenye itineraris i programe activitats per al coneixement i aprofitament de museus, institucions, empreses, història de la ciutat.... sempre d'acord amb les necessitats detectades pels equips docents dels diferents nivells. Cal potenciar el treball en xarxa amb altres àrees: joventut, salut, ... Podem pensar en l'existència de personal, amb dedicació temporal o permanent, encarregat de preparar aquestes activitats. Volem millorar el rendiment escolar. Per tal d'aconseguir-ho treballarem per crear un marc entre els centres (equips docents, direccions, AMPAs) que permeti un treball conjunt, una millora de les relacions i un coneixement de les responsabilitats escolars a cada àmbit per prevenir i millorar la situació actual. L'ampliació de les destinacions dels alumnes de l'Aula Oberta (AO) en diversos serveis municipals, el foment d'un Pla de foment de lectura juvenil en col·laboració amb la Biblioteca comarcal i la potenciació dels Plans de transició escola treball (PTT) en serien bons exemples.

Potenciació del Programa Entorn
Ha de ser una prioritat el desenvolupament i aprofundiment de les possibilitats del programa Entorn. Els programes d'acollida escolar dels infants han d'anar acompanyats d'un increment i de la millora de la qualitat dels serveis, de manera que els ciutadans que viuen en aquestes zones no abandonen l'escola on els tocaria estar escolaritzats per temor de no ser atesos en les condicions de qualitat que ells desitgen. Cursos de llengües d'arribada, coneixements de les diferents cultures, tallers d'interculturalitat; programacions fetes amb l'acord de tos els membres de les comunitats educatives i de les comunitats de gent immigrada i aules familiars d'acollida. Contactes que permetran el coneixement de la diferència, l'acceptació de les particularitats culturals diferenciadores i la integració de tots dintre d'una cultura més ampla d'acollida.

Aprofitament de les infraestructures de la ciutat
A més a més, aprofitarem les infraestructures existents més enllà de l'horari escolar amb la voluntat d'aprofitar-les les vint-i-quatre hores del dia els tres-cents seixanta-cinc dies de l'any, tant per als alumnes escolaritzats en els Centres com per als adults que viuen en el seu entorn. En aquest aspecte volem remarcar la importància amb els equips docents de cada Centre i les AMPAs de cadascun. Volem de fer dels centres educatius la segona llar dels ciutadans i facilitar que les famílies que ho necessiten, en col·laboració amb les AMPAs puguin tenir els xiquets/es des de les les 8 h del matí a les 20 h. Això implicaria també obrir progressivament els serveis del centre al seu barri: biblioteca, pistes esportives, menjador...