divendres, de març 25, 2011

És prioritari millorar l'eficiència dels recursos municipals

Com a objectius estratègics ens proposem optimitzar els recursos econòmics i humans municipals. L’ajuntament és la primera empresa pública d’Amposta amb més de 200 treballadors i 9 milions d’euros de despesa en personal. La despesa en bens i serveis és de 6 milions d’euros anuals. Amb aquestes xifres hi ha molt de marge per estalviar, com ho estan fent la majoria de famílies. Els diners públics ara més que mai s’han d’aprofitar fins el darrer cèntim en benefici de tots.

Pel que fa a accions concretes:

Creació d’una central de compres, que gestione i filtre tota la despesa del consistori. Cap regidor podrà fer una despesa no autoritzada.

Creació d’una borsa de treball transparent on es publiciten els llocs de treball públics, inclosos els dels plans d’ocupació. Revisar, actualitzar i publicitar la relació de llocs de treball municipal.

Disminució de la pressió fiscal modulant l’IBI urbà mentre el procés de revisió cadastral. L’IBI Urbà ha pujat un 70 % en els darrers 10 anys a Amposta.

Apropar al ciutadà el serveis i personal de l’ajuntament .Elaboració d’una guia de serveis externs de l’ajuntament que oriente els ciutadans

Potenciar les Noves Tecnologies com a via de resolució de gestions senzilles sense necessitat de personar-se a l’ajuntament.

Bonificar determinades taxes i impostos en rendes baixes. Increment de la dotació de les beques transport per estudiants

Anar gradualment cap al sistema de "finestreta" única per facilitar les tasques als ciutadans

Transparència en els comptes municipals. Accés al pressupost municipal i la seva evolució anual, a traves del web municipal.

Afavorir l’accés a la funció pública municipal als discapacitats.

Rendabilitzar els equipaments municipals sense us: l’escorxador vell i l’escorxador nou

Garantir el compliment correcte dels serveis externalitzats: SOREA

Foment de l’estalvi en el consum d’aigua i electricitat municipal. Auditoria dels consums. Amposta gasta 600.000 euros anuals en consum elèctric.

Impuls de les energies renovables en els equipaments municipals