dimecres, de desembre 24, 2008

Per primera vegada en 10 anys no votem en contra del pressupost municipal

El passat dilluns 22 de desembre, vam fer realitzar el Ple de Pressupostos per l’any 2009. La notícia més destacada pel que fa al nostre grup municipal (PSC), fou que per primera vegada en 10 anys no vam votar en contra. Ens vam abstenir.

Els motius els teniu explicats a continuació. És possible que trobeu el text una mica llarg i farragòs, però per als qui us agrade la política, el pressupost, és l’instrument de gestió més important d’un ajuntament i per entendre’l un s’ha de submergir una mica en tecnicismes. A mi també em costar una mica. Comencem doncs:

Pel que fa a l’apartat d’ingressos corrents, puja 18.868.000 euros (3.140 milions pta) i creix un 9.29 %. El creixement es deu bàsicament a dos apartats:

• Per l’IBI urbà que puja un 8.5 % (4.500.000 euros). Aquí es demostra el que venim posant en evidencia any rere any. Vostès pel 2009 han venut que l’han apujat nomes un 2 %, però sumant-li la revisió cadastral en la que ens trobem immersos, ens situem en una xifra real molt superior tal i com el seu propi propi pressupost del 2009 reconeix.
• Per les transferències corrents d’altres administracions que creixen un 21 % respecte l’any passat. I especialment la provinent de l’Estat, que suposen 4 milions d’euros dels 6.2 d’aquest apartat. Aquesta aportació no s’ha confondre amb l’especial habilitada com a Fons Estatal. Aquest fort increment es deu al salt demogràfic d’Amposta en haver sobrepassat els 20.000 habitants la qual cosa comporta una major dotació de recursos per part d’administracions superiors.

Pel que fa a les despeses corrents, la xifra és de 18.581.000 euros (3.090 milions de Pta) i creix un 7.26 % respecte el 2007 i per tant no el podem qualificar de restrictiu. Els increments quantitatius mes importants els trobem en els apartats de:

• Personal, amb una pujada de mes del 11 % respecte el 2007. Suposen 9.1 milions d’euros, es a dir, el 50 % de les despeses corrents del nostre ajuntament. Hem repetit en moltes ocasions que aquesta elevada xifra justificaria la creació d’una gerència especifica de recursos humans per optimitzar aquesta important area de despesa del consistori.
• Compres i serveis, amb un pujada de mes del 6 %. Suposen 6.4 milions d’euros, es a dir el 35 % de les despeses corrents. També aquesta area necessitaria una central de compres i serveis per tal d’aprofitar al màxim la despesa corrent en aquest apartat.

Per altra banda, cal fer notar que tot i que el 2009 ens endeutarem en 3 milions d’euros mes (si ho comptem a data del 31/XII/2009), curiosament hi ha prevista una reducció de la quantitat que pagarem en concepte d’interessos en prop del 20 % respecte el 2007. Això malauradament no podem atribuir a la bona gestió econòmica de l’equip de govern sinó a la baixa generalitzada de tipus d’interès que hi ha i haurà en el mercat. Tot i això estem parlant de 443.00 de pagaments en concepte d’interessos pel 2009 que continua sent una xifra molt alta.


Pel que fa a les inversions, tenim un pressupost de 9 milions propis, més 3.5 provinents del Fons Estatal extraordinari aprovat pel Govern de l’Estat. En total 12.5 milions d’euros (2000 milions pta).

Dos novetats importants pel que fa al seu finançament:

• Nomes 400.000 euros (4.5 %) en quotes d’urbanització, respecte 10.4 milions l’any passat (65 %). Hi ha una millora important en la qualitat del finançament, que hauria de permetre un major nivell d’execució pressupostaria. L’any 2008 no hem arribat al 20 %, el més baix de tots els ajuntaments democràtics.
• Es destinen 350.000 euros generats per recursos propis !! en front els 12 euros de l’any passat. No es molt un 4 % però es un canvi qualitatiu molt important que celebrem i esperem que augmente en els pressupostos que queden de legislatura.

Per altra banda hi ha 4.5 milions d’euros que es financen via crèdit, cosa que no ens agrada, però ho entenem atesa la precarietat financera de les administracions locals derivada dels efectes directes indirectes del crak immobiliari. I finalment 3.5 milions d’euros provinents de la Generalitat, la Diputació i l’alienació de terrenys.

Mes de 4 milions d’euros dels 12.5 (es a dir el 32 %) es destina a arranjament d’espais públics: reasfaltats (que en tenim molta falta), urbanitzacions i peatonalitzacions de diversos carrers (Verge del Pilar, Cervantes, Canalet de la Rapita, Sant Roc, ...) i acabament del Parc dels Xirebechs.

Però el capítol que s’endu el gruix de les inversions son els equipaments esportius amb mes 5 milions d’euros destinats a la 1ª fase de la residencia esportiva, nova piscina lúdica descoberta, nou club de rem, cobriments de dues pistes de futbol sala, nous vestidors esportius i nova pista de basquet.

Per tant un 75 % de la inversió pel 2009 es destina a equipaments esportius i millora dels espais públics i zones verdes. Objectiu que el nostre grup comparteix.

Remarcar els 240.000 euros que es destinen a encarregar el projecte executiu de remodelació de la façana fluvial entre el Poado i la Plaça de la Pau, que a criteri del nostre grup polític hauria de ser una de les apostes de futur estratègic urbanístic d’Amposta i mes tenint en compte la receptivitat de l’Estat en cofinançar aquesta actuació.

Pel que fa als punts dèbils de pressupost 2009, destacaria:

• Disminució important del pressupost d’inversions. El 2007 eren 16 milions, enguany nomes 9 (un 44 % menys).
• Poca esforç de contenció en la despesa corrent que puja mes d’un 7 % respecte el 2007. No s’apliquen politiques d’optimització de recursos que he explicat amb anterioritat.
• Tornem a tenir un important nivell d’endeutament que ens situarà de 10 a 13 milions d’euros a 31/XII/2009 (i que ens obliga a fer un pla econòmic – financer)
• No esta garantida l’entrada de 750.000 en concepte de l’ICO derivades de les llicencies del Cementeri Sud. Risc deixar sense finançament una important de les despeses corrents. Continuen usant l’ICO per finançar despesa corrent cosa que es un risc. S’hauria de destinar a finançar inversions no prioritàries.

Finalment pel que fa als punts forts del pressupost 2009, cal destacar:

• Millor qualitat del finançament. Nomes un 4.5 % en quotes d’urbanització, respecte el 65 % de l’any passat, el que ha de permetre un augment significatiu de l’execució del pressupost. Recordem que enguany ens situarem al voltant del 20 %, una de les xifres mes baixes de la historia, sinó la mes baixa.
• Importants aportacions de l’Estat, gaire be un 25 % del pressupost total.
3.5 milions Fons Estatal + 4 milions Transferències corrents = 7.5 milions de 31.3 milions (18.8 + 9 + 3.5)
• Congelació de les retribucions als càrrecs electes i de lliure designació i als grups municipals. També una reducció del 6% en la partida de protocol, tal com demanàvem en la moció que ens van tombar al respecte.
• I finalment i mes important, hi ha molta inversió en obres destinades a millorar els espais públics de la ciutat, zones verdes i equipaments esportius que milloraran la pell d’Amposta i generaran una important font d’ocupació que ha d’apaivagar els elevats índexs d’atur que es preveuen pel 2009, tal i com demanàvem fa pocs dies públicament des del nostre grup municipal

Si a això afegim l’important entorn de crisis econòmica que esta generant situacions de manca de finançament en moltes administracions locals i un escenari de molta precarietat laboral pel proper 2009, i que entenem que la nostra posició política ha de ser de responsabilitat i solidaritat, vam decidir no oposar-nos als pressupostos del 2009. Per aquest motiu, i donada l’excepcionalitat de la situació, per primera vegada, el nostre grup en els darrers 10 anys es va abstenir en la votació.

Aquest vot en cap cas s’ha d’interpretar com un xec en blanc, ans al contrari, el seguiment de l’acció de govern serà mes elevat que mai, ates que l’equip de govern tenen ara mes que mai des del nostre ajuntament, l’obligació de contribuir a pal•liar la situació de crisi a la nostra ciutat executant el nivell mes alt possible dels 12.5 milions d’euros.