diumenge, de setembre 06, 2015

El PSC d'Amposta vota en contra dels pressupostos per la manca de suport a les entitats, l'opacitat en la gestió de l'hospital i els privilegis a alguns treballadors


(Aquest escrit es tenia que haver publicat al Bloc a finals de desembre del 2014)

Per segon any consecutiu ens trobem amb uns pressupostos municipals amb un creixement, petit, similar al de l’any passat de només 350 mil euros, però creixement al cap i a la fi, confirmant el canvi de tendència de pressupostos decreixents que arrossegàvem des del 2010. Desitgem, ara sí, que sigue la confirmació d’un nou cicle econòmic que perquè sigue durador, s’hauria de caracteritzar per la contenció de la despesa, la reducció del dèficit i el rigor pressupostari. Objectiu que demanem cada any a l’equip de Govern.

Vull recordar que el 2011, primer any d’aquest mandat el pressupost era de 21,2 MEUR, el 2012 de 21,0 MEUR, el 2013 continuà baixant fins a 19,2 MEUR, el 2014 pujà a 19,5 i pel 2015, darrer any d’aquest mandat, es preveu que sigue de 19.841 MEUR. Si li sumem els 16 MEUR que es preveuen de l’Hospital Comarcal d’Amposta, estem parlant d’un pressupost consolidat de 35.878.684 euros. Una xifra respectable i que debatem i votem conjuntament en el Ple d’avui 22 de desembre de 2014.

De l’apartat d’ingressos vull fer notar alguns aspectes que considerem importants. Patim una baixada significativa en la recaptació dels impostos directes equivalent a 360 mil euros a causa de l’impost de circulació i el d’activitats econòmiques, que són indicadors que la recuperació econòmica encara no ha arribat al conjunt de la població i que la gent, en aquests moments, si es pot estalviar pressió fiscal ho agraeix. Circulen menys cotxes i s’obren menys negocis. Després en parlaré. D’altra banda, tenim un increment de 330 mil euros en l’apartat de transferències corrents, és a dir, tot allò que ens arriba d’administracions superiors. Passem de 5,47 MEUR a 5,80 MEUR. Aquesta pujada, ja explicaria per si sola l’increment del pressupost general del 2015. Crida l’atenció però que la suma de les aportacions de la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal és d’un milió escàs d’euros, mentre que l’aportació de l’Estat és de gaire bé 4 milions. Ho volem remarcar per allò del tòpic que l’Estat no aporta el que caldria a les finances municipals. També és notori com han desaparegut definitivament de les transferències de la Generalitat les aportacions a les Llars d’infants municipals o a l’oficina municipal d’escolarització i com han disminuït espectacularment les aportacions als programes de foment de l’ocupació, als programes de serveis socials, al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) o l’Escola d’Art per citar els més importants. Per acabar l’apartat d’ingressos, volem remarcar que pel que fa a les transferències de capital, és a dir, les subvencions que ens arriben per finançar inversions, l’aportació que hi ha consignada en el pressupost per part de la Diputació és de 899 mil euros i no d’un milió com vostè va anunciar i que l’informe d’intervenció de 18 de desembre, és a dir de dijous passat, diu que aquesta subvenció encara no ha estat comunicada oficialment a l’Ajuntament. I, per tant, encara està pendent de signar el conveni.

Respecte a les despeses, que com ja saben és l’apartat que des del nostre punt de vista ens hem de mirar amb més atenció, atès la importància que tenen els escassos recursos públics, voldríem comentar algunes coses, començant pels dos grans blocs de despesa corrent del nostre ajuntament: el de personal i de béns i serveis.

Pel que fa a la despesa en personal, aquesta continua sent la partida més gran del pressupost, amb 7,91 milions euros, el que representa gairebé un 40 % respecte al total. Aquest capítol puja 80 mil euros respecte el 2014 a causa de la previsió d’abonament del 25 % de la paga extra meritada de desembre de 2012 i que l’Estat ha anunciat que s’ha d’abonar a tot el personal de les corporacions municipals. No obstant això, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2015, deixa clar un any més i ja en van 4 de seguits, que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte les del 2014. Per desgràcia, els funcionaris s’han convertit en l’ase dels cops. No es queixaven fa uns anys quan els seus sous eren ridículs comparats amb les disbauxes del sector privat i tampoc es queixen ara, quan estan en el punt de mira de bona part de la societat pel simple fet de cobrar un sou cada final de mes.

Enguany no porten al pressupost la famosa partida de 100 mil euros en concepte d’incentius de productivitat i gratificacions a alguns funcionaris municipals, perquè han tingut l’ocurrència de passar aquest complement de productivitat a complement específic d’alguns escollits, aprofitant l’aprovació del Catàleg de Llocs de Treball i que, finalment, i desprès de 5 llargs anys els ha lliurat la Diputació. Coste i valgue ... Això han semblat les obres de la Seu com es diu popularment. Quin encert que es presenti ara! En període pràcticament preelectoral quan era una de les assignatures històriques d’aquesta casa des de feia molts mandats. No els comprarem l’invent, ja els ho anuncio ara. I en el punt següent punt de l’ordre del dia en parlarem amb més detall. I menys després de llegir el demolidor informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data 17 de desembre passat. Per cert, aprofito per demanar que a petició del nostre grup municipal s’adjunte l’esmentat informe en l’acta del Ple. I quina llàstima, que hagin desaprofitat aquesta oportunitat de fer les coses correctament. Per voler quedar bé amb aquests escollits, per raons que no sabem o no volem comprendre, vostès transformen una victòria col•lectiva del conjunt dels treballadors de l’ajuntament en un acord tacat i indigne d’una acció de Govern transparent i guiada per l’interès col•lectiu.

I, ja que estem parlant de l’àrea de Personal, he de recordar-los un any més que cal ajustar a dret les contractacions d’urgència no justificades. La transparència en la contractació de personal continua sent també una de les assignatures d’aquesta casa. Podent-ho fer bé, per què ho fan malament? La resposta, als nostres ulls, és evident ...

Pel que fa a la despesa corrent en béns i serveis, la segona partida en importància del pressupost, un 35 %, comprovem que té una disminució de 167 mil euros, i passa de 7,14 milions d’euros per al 2014 a 6.97 el 2015. Com l’any passat, continuem fent una valoració positiva d’alguna de les mesures de contenció que es mantenen i que moltes van ser proposades pel nostre grup. En algunes encara haguessin pogut anar més enllà i els he de recordar que encara hi ha moltes partides d’aquesta àrea que es poden millorar. Notem a faltar la creació d’una central de compres que hem sol·licitat moltes vegades. Hem entrat en un procés de conscienciació dels gestors dels serveis i béns municipals que cal consolidar i hem de continuar en la reducció en els consums elèctrics i de combustibles. Però també en la correcta utilització i conservació de la maquinària, vehicles, material, edificis i utillatges que ens costen anualment més de 600 mil euros

El 2015 gastarem 53 mil euros en lloguers d’edificis. I en el conjunt del pressupost més de 200.000 €, quan tenim edificis de propietat sense cap ús. Hem de continuar disminuint el dèficit dels serveis municipals que no s’autofinancen i que sumen en conjunt més d’un milió d’euros més que han de sortir les arques municipals.

Si apliquessem amb rigor totes aquestes mesures, més les que hem comentat en els temes de personal referents als escollits per vostè podríem reduir un 10% l'impost de l'IBI a tots els ampostins i ampostines. O es podrien incrementar de forma important les beques dels universitaris ampostins, o es podria avançar molt en l’objectiu que compartim amb les AMPES dels centres educatius de fer els llibres més assequibles a les famílies, o es podrien fer plans d’ocupació de 6 mesos per centenars d’aturats, etc, etc, etc ... La gent espera gestos d’aquest tipus en uns moments com els actuals, en què moltes famílies es troben entre el dilema de pagar els impostos o comprar menjar.

Pel que fa a l’apartat de transferències corrents, és a dir, tot el conjunt de subvencions que des de l’ajuntament es dóna a les entitats i associacions de la ciutat i el territori, veiem que hi ha un increment del 8 %, de la mateixa manera que l’any passat i repartirem un total de 1.111 MEUR. Valorem positivament aquest increment general, però si anem al detall veiem que aquesta pujada de 120 mil euros se l’endú gairebé tota el CETECOM, el Centre Tecnològic de Materials Compostos i al qual donem suport, i la Comunitat de Regants, amb 80 mil i 30 mil euros respectivament. Les aportacions a les ONG (Càritas, Creu Roja i Siloé) que atenen les persones amb dificultats d’Amposta passen de rebre 90 mil euros a 123 mil, 33 mil euros més, però si tenim en compte que amb aquestes aportacions només cobreixen un 30 % de les seves necessitats veurem que continuem molt per sota del que realment els fa falta. Hem d’agrair la feina d’aquestes entitats que amb el voluntariat desinteressat que realitzen cobreixen una part del dèficit que tenen, però que, tot i així, continua sent insuficient per cobrir totes les demandes actuals. Pel que fa a les entitats culturals i esportives, com en els darrers anys, estan més necessitades que mai per manca d’espònsors i d’impagament de moltes quotes de socis quan no passa que moltes famílies donen de baixa els xiquets de les entitats. Només cal veure com la majoria d’entitats s’espavilen per treure diners organitzant concerts, exposicions, i activitats diverses per poder pagar els professors, monitors o les despeses de llum i aigua. Per això, una simple congelació de les aportacions municipals no és suficient. Aquesta partida de despesa, la de transferències corrents, és la que més hauria d’augmentar quantitativament en els moments que vivim, més si tenim en compte que estem parlant de nomes un 5,6 % del pressupost municipal.

Quant a les inversions per al 2015 ens situem amb significatiu increment i passem de 1,1 MEUR el 2014, a 1,5 MEUR el 2015. Una xifra però que continua sent molt petita per una ciutat de 21 mil habitants, i més si recordem que fa pocs anys estàvem en xifres superiors als 15 milions. L’impacte que aquesta injecció econòmica hauria de tenir en el conjunt d’empreses locals, una de les aportacions que hauria de fer la primera entitat pública municipal en aquests moments de crisi i poca activitat, continuarà sent simbòlica. Tornen a endeutar-se en un nou préstec de 300 mil euros per finançar inversions que podríem qualificar de manteniments, com millora de carrers o compra d’equips informàtics o de comunicacions que clarament haurien de finançar-se amb recursos propis, no amb més endeutament.

Pel que fa als conceptes de les inversions, no veiem la necessitat en aquests moments de gastar 545 mil euros en la rehabilitació de la xemeneia del Molí d’Adell, de la mateixa que no la veiem el 2014 en gastar 400 mil euros en convertir en zona de vianants el Carrer Major i la Plaça de l’ajuntament. Segurament són actuacions que a mig termini poden ser interessants però no en aquests moments quan el prioritari seria falcar l’economia productiva, modernitzar els equipaments i instal·lacions municipals perquè generen menys despesa i ajudar a mantenir l’important patrimoni de les entitats de la ciutat.

I li recordaré els mateixos exemples de l’any passat, als nostre pagesos els aniria molt bé una forta injecció econòmica en la millora de la xarxa de camins rurals per facilitar-los l’accés a les seus finques i en definitiva facilitar-los el seu treball. L’agricultura continua sent una activitat fonamental encara avui dia a Amposta. Recaptem 500 mil euros en concepte d’IBI rústic i nomes en destinem 50 mil (un 10 %) a l’arranjament de camins. S’ha parlat de modernitzar tota la xarxa d’enllumenat públic que genera la despesa corrent més important de la ciutat. Concretament 460 mil euros pel 2015. Per no citar d’introducció progressiva en tots els edificis municipals d’energies renovables o alternatives als combustibles tradicionals. Hi ha al mercat moltes ofertes competitives que si be generarien una despesa inicial serien ràpidament amortitzables per l’estalvi que generarien. I seguint l’exemple de la col·laboració encetada amb el Casino, que de moment no s’ha concretat, o de Siloé enguany, que tot i ser una transferència, també computa com una inversió pel concepte dels diners que s’invertiran, moltes entitats emblemàtiques i històriques d’Amposta agrairien una injecció per restaurar façanes, arreglar teulades, fer rehabilitacions interiors ... i d’aquesta manera evitar-los una despesa més important més endavant. Sincerament creiem que actuacions com aquestes són les que toquen ara i no continuar amb inversions que generaran després encara més despesa de manteniment.

Pel que fa a l’apartat del deute. Segons les dades facilitades per Intervenció, l’Ajuntament deurà 14,14 MEUR a 31/12/2014, que equival a un 71,15 % del pressupost municipal, xifra que ens torna a situar prop del límit d’endeutament permès per l’Estat, quan el 2103 va ser de 13,26 milions d’euros o el que és equivalent a un històric 65 % del pressupost municipal i que com saben vam aplaudir. Va ser un miratge ? Esperem que no ...

I no cal perdre de vista que el 2015 amortitzarem gaire 2 milions d’euros de deute i més de 300 mil euros en despeses financeres, la qual cosa continua representant un volum molt important de recursos segrestats per tornar els préstecs demanats en altres exercicis.

Finalment, he d’acabar amb l’altre gran argument que ens obliga a votar en contra dels seus pressupostos pel 2015, i és el que es refereix a la gestió de l’Hospital Comarcal. Ens preocupa que amb un pressupost de 16 milions d’euros, gairebé el mateix volum que el pressupost municipal, els mecanismes de fiscalització de la gestió siguen tan opacs. I li repeteixo el mateix de sempre: per gastar un pressupost de 19 milions d’euros i més de 300 treballadors, l’ajuntament te una àrea d‘Intervenció i una de Secretaria dotada de diversos tècnics de nivell alt i personal de suport divers tant tècnic com administratiu. En canvi, a l’Hospital per gastar un pressupost de 16 milions d’euros i 200 treballadors, no existeix cap d’aquestes figures. Tot recau en la figura d’un gerent que fins ara visitava el centre algun dia a la setmana i la majoria de gestions es porten directament des de Reus. Tot el poder de decisió recau en el President del Consell d’Administració, és a dir vostè i el gerent, sense cap figura tècnica intermèdia que vetlli per la gestió ajustada al rigor pressupostari i jurídic que cal als recursos públics.

D’aquesta manera, en els darrers anys ens hem trobat llegint en les Auditories de l’Hospital, amb diverses operacions financeres d’alt risc de deute subordinat o d’actius financers a curt termini que encara hores d’ara no sabem què han costat a les arques de la institució. Per no parlar de contractes poc ètics de grues signades amb empreses de treballadors d’alt nivell de l’Hospital, o del lloguer del servei de rehabilitació que ascendeix a la immoral xifra de 15 mil euros mensuals (iva inclòs) o el que és el mateix 180 mil anuals i que hem intentat tota l’oposició de totes les maneres possibles la seva renegociació o rescissió sense la seva col·laboració. La darrera operació de risc a la que vostè ens sotmet és la de la nova residència de gent gran valorades en 12 milions d’euros que vol inaugurar peti que peti (paraules textuals seues) abans d’eleccions municipals, sense tenir cap compromís per escrit de la Generalitat pel que fa a la concertació de places que garanteixi la viabilitat econòmica d’aquesta importantíssima inversió.

El darrer episodi d’aquesta opacitat - I llegeixo literalment – és allò que apareix als mitjans de comunicació el passat dijous 18 de desembre: que el jutjat d’instrucció número 3 de Reus, ha acordat citar a declarar com imputats per prevaricació i malversació de cabals públics 3 exdirectius de Sagessa, com a signataris de convenis amb Ambulebre com a representants d’Hospital Comarcal d’Amposta i la Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià (FUSSMON). Sagessa, l’Hospital Comarcal d’Amposta i Fussmont, són proveïdors del CatSalut i de l’altra, Ambulebre els hauria carregat factures en concepte de transport de pacients d’hemodiàlisis, radioteràpia o transport sanitari de pacients en rehabilitat.”Si tals serveis estan inclosos en el contracte de transport sanitari adjudicat a Ambulebre, estem davant una doble facturació per la prestació d'un mateix servei públic pagat amb fons públics”, apunta el jutge.

Per tant, per aquest preocupant panorama, que venim denunciant des de fa anys i que malauradament s’ha acabat confirmant, i que taca de forma irresponsable el bon nom de l’Hospital Comarcal d’Amposta i de retruc els professionals que hi treballen i també la institució mare de la que depèn, és a dir, el nostre ajuntament.

Pel poc suport al conjunt de les entitats socials, culturals i esportives d’Amposta.

Per la manca de voluntat de baixar la pressió fiscal als ciutadans, tenint els instruments per a fer-ho.

I pel clar favoritisme mostrat cap a alguns treballadors municipals, cosa que aprofundeix el greuge comparatiu entre el personal al servei d’aquesta casa.

No donarem suport a la seva proposta de pressupostos per al 2015.

dimarts, de setembre 01, 2015

El superàvit que ningú nota


(Aquest escrit es tenia que haver publicat l'octubre del 2014)

Tot els anys per aquestes dates, l’equip de Govern de l’ajuntament d’Amposta ens acostuma a regalar un titular sobre el superàvit municipal. Aquest superàvit es genera degut a actuacions que tenien programades i que han deixat de fer. Enguany no ha estat una excepció i el nostre alcalde ens ha comunicat solemnement que la xifra que han rescatat del pressupost municipal del 2014 és a la bonica xifra de 353.000 euros.

La gent es preguntarà en que ens gastarem aquests diners i la resposta de l’Alcalde és en pagar l’elevat deute municipal. Per tant no ho notarem en res. Això si amb aquesta injecció de diners, ens situarem per sota del 75 % d’endeutament, al voltant de 13 milions d’euros. No hi havia marge de maniobra, diu l’Alcalde, la Llei d’estabilitat pressupostària imposada pel PP per la disbauxa en la que vivien molts ajuntaments, entre ells el nostre durant uns anys, obliga a destinar els diners a rebaixar el dèficit municipal si o si. No ho critiquem, ho constatem.

La mala notícia és que si el pressupost del 2014 s’hagués fet de forma més acurada i sobre tot pensant en la dramàtica situació que estan vivint moltes famílies, aquests diners haguessin pogut anar directament a programes socials, foments de Plans d’ocupació, més ajuts a les ONG que atenen les 1.200 ampostins/nes que no arriben a final de mes o ajudar més les nostres entitats. Aquesta és l’alternativa que han seguit molt altres ajuntaments de signe progressista del nostre voltant, que tot i no disposar de tants recursos, han anteposat les polítiques socials a altres actuacions.

Amb 353.000 euros (gaire be 60 milions de les antigues pessetes) es poden incrementar de forma important les beques dels universitaris ampostins, es podria avançar molt en l’objectiu que compartim amb les AMPES dels centres educatius de fer els llibres més assequibles a les famílies, es podrien fer plans d’ocupació de 6 mesos per centenars d’aturats, es podrien incrementar els ajuts a Càritas, Creu Roja i Siloé per atendre la tanta i tanta gent que no pot fer front a les necessitats bàsiques del dia a dia (aigua, la llum...) o es podrien apujar els ajuts a la majoria d’entitats d’Amposta que han vist disminuïda la seva activitat per la baixada de socis i de pressupost.

Aviat tindran l’oportunitat d’esmenar aquesta mala planificació del 2014, amb la proposta d’aprovació del pressupost municipal per al 2015 , concretament el dia 22 de desembre . Animem a l’equip de Govern que disposa de majoria absoluta des de fa 28 anys a que pensi en tots aquests col•lectius que tant necessiten de qualsevol ajut en aquests temps tant difícils.