dimecres, de juliol 12, 2006

Ens cal consolidar el nostre patrimoni agrari

El conreu de l'olivera és el més tradicional de les nostres terres i amb una superfície de 60.000 Ha és el paisatge agrícola més genuïnament ebrenc. Cada cop més, per part de la societat actual, a l'activitat agrícola se li reconeix una multifuncionalitat que va més enllà de la simple producció d'aliments de bona qualitat. El manteniment d'un paisatge mil·lenari, la conservació dels seus elements patrimonials - masos, barraques, marges, camins, ... - la seva funció en la prevenció dels incendis per la discontinuïtat que suposa entre les masses forestals, el foment de la biodiversitat derivat d?aquest efecte mosaic i la fixació de la gent al territori, especialment als pobles petits, són algunes de les funcions socials que aporta l'activitat agrària al conjunt de la societat.

Des de les Administracions hem ser capaços de traduir aquest reconeixement en mesures concretes que equiparen la renda dels pagesos a la de la resta de sectors del mon del treball i que a la vegada garanteixin la viabilitat de les explotacions agroramaderes. Aquestes mesures passen per una adequada política d'ajuts, el foment d'assegurances, una bona transferència tecnològica, la promoció del productes de qualitat, però sobre tot per dotar l'espai agrari d'aquelles infraestructures que permeten les explotacions ser suficientment autònomes i competitives en els exigents mercats globalitzats.

L'impuls de regs de suport és una de les millors garanties per consolidar el nostre valuosíssim patrimoni agrari i a la vegada donar instruments als pagesos per afrontar els reptes de la competitivitat. Els regs de suport que s'estan dissenyant i executant en l'actualilitat en molts pobles de les Terres de l'Ebre estan basats en una gestió molt acurada de l'aigua que incorporen elements automatitzats i/o de telecontrol que optimitzen al màxim el reg a pressió per goteig.

En les zones on s'estan implementant aquests nous regadius hi ha una extraordinària il·lusió per veure completat el somni de generacions i generacions de pagesos. Des de l'Administració

Els Espais Naturals, una oportunitat per a l'Agricultura i els seus productes

El passat 9 de juny, els SSTT dels Departaments de Medi Ambient i Agricultura, vam organitzar de forma conjunta una jornada sobre comercialització de productes agroalimentaris de l'Ebre.

Els ponents, tots dos andalusos, van explicar el model de certificació de productes agroalimentaris, artesanals i turístics, vinculats a algun espai natural d'Andalusia. La idea consisteix en aprofitar el prestigi de la marca "Parques Naturales" per tal de donar un valor afegit a les empreses vinculades als tres sectors abans esmentats.

El projecte es va posar en marxa l'any 2003 i en aquests moments ja hi ha més de 160 empreses i 580 productes, inclosos dintre aquest sistema de certificació.

El sistema funciona amb dues potes. Per una banda hi ha una Fundació privada (Andanatura) sense ànim de lucre amb l'objectiu fundacional de fomentar el desenvolupament sostenible dels espais naturals d'Andalusia, que concentra els seus esforços en fomentar l'activitat econòmica del mon agroalimentari, artesanal i turístic de les empreses ubicades a l'interior dels municipis afectats per alguna figura de protecció. En aquesta Fundació participen les Conselleries de Medio Ambiente i Agricultura i empreses privades com Vodafone, Endesa, Sadiel o Ituzzi.

L'operativitat d'aquesta Fundació consisteix en garantir que tots els productes que es comercialitzen sota la marca "Parques Naturales" compleixen uns estàndards de qualitat màxima, per mig d'un sistema de tècnics que controlen de forma regular la producció i a la vegada autoritzen l?entrada a la marca.

L'altra pota és la federació d'empreses aixoplugades sota el paraigües de la marca, que comparteixen diversos serveis i a la vegada aprofiten els recursos promocionals de l'administració que de forma natural és present a la major de Fires i Events turístics de l?Estat i també a nivell internacional.

Aquest model dual és bàsic, sense l'interès del mon empresarial el sistema no tindria sentit i sense la implicació de l'Administració el sistema de certificació i la promoció no tindria la potencia que té.

És una altra manera de mirar-se les coses. La població i les empreses afectades per la declaració d'algun espai natural, té amb aquests sistema una discriminació positiva que fa que la protecció esdenvigue una oportunitat econòmica més enllà que la genera el corresponent flux de visitants als centres d'informació.

Seria molt interessant que a les Terres de lEbre, pugéssim adaptar aquest model. Per això cal a més de la implicació de l'Administració (que ja ho està) la del mon empresarial.