dilluns, de gener 30, 2012

Finalment el PSC no vota a favor dels pressupostos pel 2012

A continuació repdrodueixo la meua intervenció en el Ple de pressupostos del 2012celebrat avui dilluns 30 de gener. Com ja he dit en alguna ocasió, és possible que trobeu el text una mica llarg i farragòs, però per als qui us agrade la política, el pressupost, és l’instrument de gestió més important d’un ajuntament i per entendre’l un s’ha de submergir una mica en termes econòmics. A mi també em costar una mica però val la pena:

Estem davant uns pressupostos que per segona vegada consecutiva en la seva història recent pateixen un decreixement de un 20. 84 %, respecte el 2010 en passar de 26,7 milions d’euros el 2010 als 21,2 el 2011 i als 21,0 al 2012.

Continuem amb la dinàmica de la baixada dels ingressos corrents, que passen dels 19,23 als 18,94 milions d’euros, la qual cosa s’explica per la baixa aportació dels impostos lligats a la construcció un any més i especialment per la disminució de les transferències corrents de les Administracions superiors (Estat i Generalitat) que suposen un total de 1,1 mil euros menys. Tot i això la baixada d’ingressos respecte l’any passat és només de 300.000 euros a causa del fort increment de l’IBI pel 2102 que acabarà sent del 15 % ( 3% increment ajuntament + 6 % revisió cadastral + 6 % increment imposat pel govern central).

Vull fer notar en aquest punt l’informe d’intervenció en el que avisa que s’ha de fer un seguiment dels ingressos per si es produeix alguna evolució en negatiu i fer la corresponent rectificació.

Respecte les despeses, que con ja saben són l’apartat al que ens agrada dedicar més atenció, a diferència de l’any passat, baixen prop del 4 %, i passem dels 17,3 als 16,7 milions d’euros, 800.000 euros menys. Aquesta xifra d’entrada ja és un bon indicador ates que reflexa la voluntat de gastar menys, si mes no, en aquests moments de escassos recursos públics. Dit això si i si analitzem la despesa en els dos grans blocs de personal i bens i serveis, la valoració ja no és tant positiva.

Pel que fa a la despesa en personal veiem que continua sent la partida més gran del pressupost amb 8,5 milions euros i 40 % respecte al total de despesa. Tot i reconèixer que baixa gaire be 9 punts respecte el 2011, any en que ens vam gastar 9,3 milions d’euros, aquest fet és atribuïble principalment al decret de l’Estat del 2011 que baixava un 5 % el sou dels funcionaris i que al 2012 s’ha traduït en una congelació de la massa salarial de tots els treballadors públics, inclosos els del nostre ajuntament. La resta de la baixada es deu a l’amortització de diverses places per mort o jubilació.

Compartim l’objectiu de no acomiadar personal, però s’hagués pogut anar més enllà en aprimar la gran bossa de despesa en personal municipal, que com ja he dit és del 40 % i els donaré alguns exemples que el Govern de la Generalitat està aplicant als seus treballadors:

• Reducció de les pagues extres de Juny i Nadal
• Eliminació del Fons d’Acció Social (aquí Ajut Social)
• Disminució del 15 % del sou i salari dels personal interí
• Eliminació del complement de productivitat pel 2012

Evidentment no som partidaris d’aplicar la majoria d’aquestes mesures i el nostre partit així s’ha manifestat a nivell nacional. Vostès mantenen però, pel 2012, 120.000 euros en concepte d’incentius de productivitat i gratificacions a alguns funcionaris municipals. Ja els vam dir en les reunions prèvies al Ple de pressupostos que aquest punt seria un dels principals esculls si volien comptar am el nostre vot positiu. Fins i tot el propi Comitè d’Empresa de l’ajuntament s’ha manifestat obertament contrari al famós “decret de gratificacions” perquè és un greuge comparatiu entre els treballadors municipals i perquè en aquests moments d’austeritat pressupostària on tots els empleats públics estan contribuint de forma “obligatòria” a la reducció dels seus salaris, és injust i “immoral” que alguns “escollits” estiguen al marge d’aquestes retallades i fins i tot vegin incrementat el seu sou base en 23.000 euros anuals en algun cas gràcies a l’esmentat decret.

En definitiva, creiem que hi ha molta capacitat d’estalvi en aquesta gran bossa de despesa, optimitzant per una banda els recursos humans i per l’altra reduint les contractacions d’urgència, que acaben sent contractacions “a dit” i d’alguns càrrecs de confiança, com ja han fet. Cal dotar de més transparència la contractació de personal.

Pel que a la despesa corrent, la segona partida en importància del pressupost, a diferència de la de personal, puja un 2,7% i passa de 6,6 el 2011 a 6,7 milions d’euros el 2012. Fem una valoració positiva d’alguna de les mesures de contenció que vostès apliquen, de les que moltes han estat propostes nostres no en les reunions prèvies sinó en debats de pressupostos anteriors (els invito a llegir les actes dels Plens de pressupostos dels anys 2010 i 2011 i ho comprovaran). Així aplaudim la reducció de les franges deficitàries de les línies de BUS urbà, la contractació conjunta dels serveis de neteja que ja tenim externalitzats, l’estalvi en l’enllumenat públic que ha passat de 600 mil a 400 mil euros anuals ... Però els vull recordar que encara hi ha moltes partides de despesa corrent que es pot millorar i els posaré algunes dades:

• 555.000 euros en conservació i manteniment d’edificis municipals i reparacions de vehicles
• 300.000 euros ens consums elèctrics d’edificis municipals
• 115.000 euros en telefonia (existeix l’alternativa de la telefonia per internet)
• 100.000 en calefaccions d’edificis públics (tenim col•legis que gasten el triple que altres en calefacció)
• 92.000 en lloguers d’edificis (mentre tenim l’Escorxador buit i sense ús)
• 80.000 euros en combustibles
• 15.000 euros en indemnitzacions patrimonials per mal estat de la via pública

Sense esmentar tots els serveis municipals que són deficitaris i que sumen en conjunt més d’un milió d’euros més. Hi ha molt de camí a recórrer com veuen encara en aquest apartat.

Voldria fer menció a part d’una altre tema dintre la despesa corrent, en aquest cas de l’apartat de transferències corrents, és a dir tot el conjunt de subvencions que des de l’ajuntament es dona a les entitats i associacions de la ciutat i el territori que passen de 914 mil a 1 milió d’euros. Aquesta partida té un increment del 10 %, que segons vostès van a reforçar les entitats caire social, cultural i esportiu del municipi. Podem compartir aquest diagnòstic pel que fa en l’aspecte social on hi ha un increment del 30 % en les aportacions municipals, però no en les culturals on la pujada és només del 5 % o les esportives que és només del 1,6 %.

Igual que l’any passat, el 2012 serà un any complicat per moltes entitats culturals i esportives, que han vist reduïdes les aportacions per manca d’espònsors i d’impagament de moltes quotes de socis a causa de l’estat de les economies familiars. Un increment en un 30 % de les aportacions al conjunt de les entitats culturals i esportives amb l’ajuntament igual que s’ha fet amb les de caire social seria el correcte. Estem parlant de uns 100.000 euros extres, respecte a un pressupost de 21 milions d’euros, o el que és el mateix, els que ens estalviaríem si suprimissin el decret de gratificacions. De que ens servirà tenir un Centre de Tecnificació, un centre universitari d’INEF o les millors Bandes de música de Catalunya, si la cantera que ha de nodrir aquests centres esta disminuïda per manca d’entrades de nous xiquets i xiquetes ?

Igualment vostès diuen que un altre punt fort dels seus pressupostos són la important aposta que fan de suport al comerç, l’empresa, la indústria i el turisme. Coincidim en aquesta necessitat i aplaudim el que han fet amb la creació de l’àrea d’empresa i indústria que esperem que done els fruits que volem però si anem a veure en que es tradueix aquest gran suport que vostès diuen, en números reals trobem que destinen pel 2012, només 30.000 euros a la promoció del comerç, 24.000 a empresa i indústria i 20.000 al turisme. Amb aquests xifres tan petites permeten que dubtem de l’efectivitat dels seus objectius que li he dit que compartim.

Quant a les inversions per al 2012 són de només 2,2 milions d’euros, una xifra ínfima si tenim en compte que nomes fa 4 anys estàvem en xifres superiors als 15 milions i per tant l’impacte que aquesta injecció econòmica hauria de tenir en el conjunt d’empreses locals, una de les aportacions que hauria de fer la primera entitat publica municipal en aquests moments de crisi i poca activitat, serà pràcticament inexistent.

Ens preocupa a més la projecció que fan quadriennal de les inversions on diuen que passarem de 2,2 mil eur el 2012, a 1,7 el 2013, 1,9 el 2014 i 1,1 el 2015 !! És a dir, podem afirmar que les inversions desapareixen del cartipàs municipal com un dels objectius politics prioritaris de qualsevol ajuntament. Viurem de les inversions arrossegades fins que fins i tot aquestes desapareixeran. Continuem finançant la practica totalitat de les inversions amb préstec, les d’enguany i les dels propers anys, ates que tot l’estalvi brut (2,24 milions enguany) l’hem de dedicar a amortitzacions financeres i no tenim capacitat de finançar inversions amb estalvi net que enguany serà només de 140.000 euros i 0 euros per als propers anys.

Aquesta situació fa que els seus compromisos electorals estiguen desapareguts no només del pressupost del 2012 sinó fins i tot fins al 2015. Que se n’ha fet de l’ampliació de la Llar de Jubilats, del nou CAP, de la nova residència de gent gran, de la nova estació de BUS interurbà, ... ? ni tant sols coses relativament petites com la urbanització de la plaça sobre el riu del carrer Buenos Aires hi surt contemplada.

No tot ho veiem en clau negativa, en l’apartat d’inversions, valorem positivament la construcció del Pavelló del Centre de Tecnificació, la urbanització del Passeig Canal, la peatonalització del carrer Major, la urbanització i millora de diversos carrers i especialment la partida d’arranjament de camins municipals. No he pogut esbrinar la xifra que hi destinen al 2012 (si 0 o 50.000 euros) però en qualsevol cas és molt més del que s’ha destinat fins ara, més si tenim en compte que recaptem més 400 mil euros d’IBI rústic i que majoritàriament s’haurien de dedicar a infraestructures de millora de les nostres finques agrícoles i forestals.

Finalment, acabo amb l’apartat del deute. Segons les dades facilitades per Intervenció l’ajuntament deu 13,99 milions d’euros a 31 del XII del 2011 o el que és equivalent al 76,92 % del pressupost municipal i que supera el 75 % que permet la Llei 39/2010 dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2011. Ho dic per clarificar les xifres. Una cosa és el deute sumant Ajuntament, GURSAM i Hospital que és del 60 % i l’altra el de l’ajuntament estrictament que és pràcticament del 77 % i que per tant incompleix clarament la legislació vigent. Reconeixem que la majoria d’ajuntaments de dimensions similars estan encara més endeutats que el nostre, però tot i així les xifres s’ha de contextualitzar i s’han d’explicar tal con són sense maquillatges.

Si a aquest fet li sumem que la Generalitat ens deu, en paraules de la regidora d’Hisenda 2 milions d’euros en conceptes com la subvenció corresponent a les Llars d’Infants, l’Escola d’Art, les Escoles de Música, l’ACA, ...) i que segons l’informe de la Oficina de Gestió Tributària (OGT) els impagats de l’ajuntament a data del 31/XII/2011 sumen gaire bé un milió d’euros (700.000 corresponent als anys 2009, 2010 i 2011) aquest fet ens porta al que vostès mateixos van anunciar en roda de premsa la setmana passada que ens veiem obligats a fer un Pla de Tresoreria per poder pagar els creditors i proveïdors per manca de liquiditat.

No els acuso, exposo els fets tal com són. Són temps complicats, per les famílies principalment però també per les administracions públiques. Avui podíem haver votat en contra, l’any passat ho vam fer, però veiem alguns gestos seus que van en la línea del que entenem que ha de ser en aquests moments la gestió dels recursos públics, tímids al nostre criteri, especialment pel que fa als incentius de productivitat d’alguns treballadors. Si això li sumen que el context general de crisi no és atribuïble a l’ajuntament, el nostre vot per responsabilitat política serà l’abstenció.