dimarts, de febrer 22, 2011

Les propostes d'atenció de la Via Pública

Com a objectius estratègics ens proposem l’execució d’un pla de xoc o de rehabilitació integral de la Via Pública i la creació d’una Oficina de Gestió de la Via Pública, amb un sistema ràpid i fàcil de comunicació d’incidències entre el ciutadà i l’ajuntament, via internet i/o presencial. Si volem ser una ciutat de serveis, hem d’apostar fort en la millora de la imatge de la ciutat i els seus espais exteriors, la seua pell en definitiva.

Pel que fa a accions concretes:

Reasfaltat i restauració dels carrers més antics i renovació i remodelació de les voreres, de mutu acord amb els veïns i el comerç local

Posar semàfors on sigue necessari. Amposta és avui dia una ciutat sense semàfors

Millora de la senyalització horitzontal. Increment del número de passos zebra.

Pla integral de neteja urbana . Més recursos

Racionalització i reducció de la l’estesa de cablejats aeris

Garantir les reposicions correctes en totes les obres que es realitzen a la via pública, especialment SOREA

Actualitzar l’Ordenança Municipal d’ocupació de la Via Pública a les noves realitats

Ajudar els bars de la ciutat a adaptar-se a la nova Llei Antitabac, facilitant-los alternatives a l’exterior sense cost econòmic

Habilitar noves zones de lleure infantil i promovent la instal•lació de materials tous al terra de les ja existents

Habilitar una zona especifica d’esbarjo per a gossos, més enllà dels pipicans

Endurir el càstig als comportaments incívics, especialment en propietaris d’animals que embruten

divendres, de febrer 18, 2011

Les nostres propostes de Promocio Econòmica

Enceto un seguit d'entrades al meu blog, on aniré desgranant les propostes que presentem a les Eleccions Municipals. És obligat començar amb el paquet de mesures que fa referencia a les promoció econòmica en uns moments de dificultats econòmiques per moltes famílies d'Amposta. Tot i les limitacions que te un ajuntament per generar nous llocs de treball, hi ha un conjunt d'accions que totes sumades poden tenir un important efecte a mig termini.

Com a objectius estratègics ens proposem la creació d’una Agència de Desenvolupament Local d’Amposta que aglutine totes les competències de suport a l’empresa i d’ocupació i un pla de suport al Comerç Local en col•laboració amb els representants dels comerços. Comerç, indústria i Turisme són les úniques activitats que en la situació actual de crisi poden generar riquesa i ocupació

Pel que fa a accions concretes:


Ajudar els nous emprenedors posant a la seva disposició un espai de serveis comuns compartits per iniciar els seus projectes (viver d’empreses)

Impuls de Fira Amposta amb nous certàmens firals especialitzats relacionats amb els punts forts d’Amposta: turisme, agroalimentació i musica

Millora del serveis bàsics i dels accessos dels Polígons industrials de Tosses i l’Oriola

Posar sol industrial a disposició a preus competitius garantint tots els serveis bàsics de qualitat

Suport a les empreses que projecten el nom d’Amposta a l’exterior

Senyalització de les principals zones comercials de la ciutat en les entrades d’Amposta i facilitar l’accessibilitat

Lideratge clar d’Amposta en la promoció turística del Delta, en col•laboració amb la resta de municipis. Paquets conjunts i atractius

Suport als empresaris turístics que promocionen Amposta i treballen al municipi

Aposta decidida pel Turisme de Natura. Centre de visitants al Mas dels Ullals

Aprofitar els espais de Batalla de l’Ebre, al voltant de la Carroba, per fer un actiu turístic

Pla de Promoció del Mercat Municipal amb promocions per incentivar l’ús del nou pàrquing

Ajudar els cicles formatius dels Instituts per aconseguir que el màxim d’empreses col•laboren amb la realització de practiques pels alumnes

Aprovar el catàleg de masies municipal, bàsic per a la potenciació del turisme rural

Via verda fluvial Amposta riu amunt connectant amb la resta de cies verdes del territori

Carril bici Amposta – La Ràpita en col•laboració amb la Comunitat de Regants