dilluns, de gener 26, 2009

Relació d'obres que es finançaran amb el Fons Estatal a Amposta

Reprodueixo a continuació l'aprovació realitzada en Junta de Govern Local respecte el conjunt d'obres que es pensen finançar amb el 3.5 milions d'euros del Fons Estatal que li han correspost a Amposta.

SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ : FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

En data 2 de desembre de 2008, al BOE núm. 290, va sortir publicat el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació.

Aquest decret llei estableix que es podran finançar amb càrrec a aquest Fons els contractes d’obres definits a l’article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic que reuneixen les característiques assenyalades a l’article 3.1. En concret :

a) Els contractes han de tenir per objecte obres de competència municipal.
b) Les obres objecte dels contractes han de ser de nova planificació i d’execució immediata.
c) Els contractes han de tenir un valor estimat, inferior a 5.000.000 de euros .
Conforme a l’article 5, els ajuntaments hauran de presentar la sol•licitud de finançament per via electrònica adjuntant la documentació prevista en la pròpia disposició legal.
Conforme als criteris de repartiment i segons les dades publicades a l’ajuntament d’Amposta li correspon un import de 3.505.253,00 € de finançament màxim.
Examinats els requisits del Reial Decret llei, atenent als terminis establerts i atès que l’ajuntament d’Amposta ja disposa de projectes que es poden presentar, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

PRIMER. Aprovar el projecte d’inversió a finançar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local i que estarà integrat per les següents obres:

1. Urbanització del carrer Verge del Pilar, amb un pressupost d’execució per contracta de 614.313,92 €.
2. Enjardinament i instal•lació de reg del sector nord del Parc dels Giribechs, amb un pressupost d’execució per contracta de 187.851,93 €.
3. Urbanització dels carrers Cervantes i Mestre Homs, amb un pressupost d’execució per contracta de 112.577,45 €.
4. Urbanització del Passeig del Canal Marítim, amb un pressupost d’execució per contracta de 832.378,13 €.
5. Construcció d’una piscina exterior per a ús públic, amb un pressupost d’execució per contracta de 998.833,11 €.
6. Cobert per a dos pistes de futbol – sala – fase I, amb un pressupost d’execució per contracta de 323.420,30 €.
7. Cobert per a dos pistes de futbol – sala – fase II, amb un pressupost d’execució per contracta de 278.165,51 €.
8. "Ampliació de dos àrees de contenidors soterrats", amb un pressupost d’execució per contracta de 89.779,16 €.
9. Asfaltat del carrer Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracta de 67.475,25 €.

SEGON. Trametre la corresponent sol•licitud i documentació adient.