dijous, d’octubre 08, 2009

Amposta ha pujat un 70 %l’IBI urbà en els darrers 10 anys

L’impost de Bens i Immobles (IBI) és en aquests moments l’impost municipal que finança la major part de la despesa corrent als nostres ajuntaments. En el cas d’Amposta aquesta despesa ha estat xifrada per al 2009 en 18.581.000 euros (3.090 milions de Pta), creixent un 7.26 % respecte el 2008. Els increments quantitatius mes importants els trobem en els apartats de:

• Personal, amb una pujada de mes del 11 % respecte el 2008. Suposen 9.1 milions d’euros, es a dir, el 50 % de les despeses corrents del nostre ajuntament. Hem repetit en moltes ocasions que aquesta elevada xifra justificaria la creació d’una gerència especifica de recursos humans per optimitzar aquesta important area de despesa del consistori. I a la vegada fer-la més transparent. Hi ha un clar abús en les contractacions d’urgència que acaben sent personal interí indefinit. Podríem posar molts casos, amb noms i cognoms, i molts amb clares afinitats polítiques.

• Compres i serveis, amb un pujada de mes del 6 %. Suposen 6.4 milions d’euros, es a dir el 35 % de les despeses corrents. També aquesta area necessitaria una central de compres i serveis per tal d’aprofitar al màxim la despesa corrent en aquest apartat.

El 2009, la previsió recaptatòria de l’IBI urbà fou de 4.500.000 euros, és a dir, que tot i ser l’impost més important que paguem els ciutadans no arriba a cobrir el 25 % de la despesa corrent . Fruit d’aquest despesa “poc controlada” que creix any rera any, l’equip de govern es veu obligat a fer diversos malabarismes, finançant part de la despesa corrent amb ingressos de caràcter extraordinari, com el de construccions o apujant any rera any l’IBI urbà. D’aquesta manera hem comprovat que en els darrers 10 anys aquest impost ha pujat una mitjana de 7 punts anuals, mentre que el cost de la vida o l’IPC ha estat només de 3 punts. I si ho ampliem al període 1996 – 2009, és a dir, els darrers 15 anys. La pujada ha estat del 102 % !!

És a dir, que una persona que l’any 1999 pagava 200 euros l’any per un pis estàndard , ara en paga 340, 140 euros més. Mentre que si s’hagués aplicat l’IPC estrictament n’hauria de pagar 260, és dir 80 menys. Si reculem al 1996, estaríem parlant d’una pujada de 205 euros, és a dir, que ara pagaria un rebut de 405 euros !! Invito a qualsevol persona a agafar el rebut de l’IBI de fa 10 anys i que el contraste amb el 2009 per demostrar la nostra afirmació.

Sempre que hem reclamat la rebaixa d’aquest impost, la resposta de l’Alcalde és la mateixa: nosaltres no apugem l’impost, és culpa de la revisió cadastral que el puja automàticament un 6 %. L’equip de govern té mitjans per modular aquesta pujada automàtica rebaixant el tipus a aplicar. Ho va fer l’any previ a les darreres eleccions municipals rebaixant el tipus més d’un 3 %, passant-lo del 0.92 al 0.87 compensant una part de la pujada.

Enguany, atenent l’escenari important de crisi que afecta moltes famílies ampostines, reclamem que s’aplique una rebaixa de l’IBI del 6 %, passant del 0.89 al 0.83. L’alcalde com sempre ha fet cas omís de la nostra petició. Està clar que la seva preocupació no és apretar-se el cinturó en temps de crisi com tothom, sinó disposar de més diners per continuar incrementant la plantilla de personal de la seva confiança i gastant descontroladament en bens i serveis molts d’ells prescindibles, i tot a costa de la butxaca del sofert contribuent ampostí.