dijous, de setembre 14, 2006

L'estat de la Via Pública, la gran assignatura pendent d'Amposta

Fa pocs mesos, el defensor del ciutadà feia públic l'informe de gestió del 2005, en el qual es posava de manifest que el principal volum de queixes presentades pels ampostins es referien a qüestions relacionades amb la Via Pública: neteja, estat dels carrers, males olors, ocupacions de vials, ...

Per altra banda, un informe d'intervenció, revelava que entre els anys 2002 i 2005, l'ajuntament havia hagut d'indemnitzar més 60 particulars i establiments per danys patrimonials derivats del mal estat de la via pública per un valor total de 30.000 euros.

Crec que aquestes dades m'obliguen a fer d'aquest tema la primera proposta electoral als ciutadans per les properes eleccions municipals. Si governem la ciutat el 2007, afrontarem aquesta greu problemàtica d'Amposta mitjançant tres actuacions:

1. Execució d'un pla de xoc de rehabilitació integral de la Via Pública

Encarregarem de forma immediata un Pla de rehabilitació integral que contemple a les zones d'Amposta que ho necessiten.

Això vol dirreasfaltat i restauració dels carrers. Hi ha carrers amb un estat lamentable, indignes d'una ciutat amb vocació de serveis i de turisme com Amposta. Renovació i remodelació de les voreres. Hi ha voreres d'Amposta que no s'han renovat mai des del primer dia que es van instal·lar. Cal ampliar-les sempre que sigue possible i adaptar-les a les necessitats de les persones amb problemes de mobilitat. Senyalització horitzontal. Cal incrementar el número de passos zebra, les zones de prohibit estacionar i sobre tot, fer un manteniment continuat de la seva conservació. Pla de neteja urbana que contemple el manteniment dels solars abandonats i les zones periferiques de la ciutat, on hi ha una mancança de papereres i contenidors. Racionalització i reducció de la l'estesa de cablejats aeris als carrers que dona una qualitat estètica urbana molt baixa.

Cal dir que moltes d'aquestes propostes, les hem anat plantejant de forma separada com a mocions al Ple de l'ajuntament durant els darrers 3 anys. La majoria han estat rebutjades i les que han estat aprovades CiU no les ha executat.

Tot i les evidents restriccions pressupostàries que caldrà afrontar, per l'elevat endeutament del nostre ajuntament, estem disposats a invertir fins al 50 % del pressupost d'inversió dels primers anys de la nova legislatura per recuperar la imatge de la ciutat

2. Creació d'una Oficina de Gestió de la Via Pública

La segona proposta consisteix en crear una oficina municipal que resolgui de forma àgil i eficaç, totes les incidències relacionades amb la via pública: mal estat de carrers i voreres, manca de senyalització, ... Però també que s'ocupe de gestionar:

Les ocupacions viàries d'obres i la seva correcta senyalització. També que un cop finalitzada l'obra, el carrer quede en perfecte estat. Les ocupacions de via pública temporals, com les terrasses de bars, parades, tendals, ... Les urgències derivades de fuites d?aigua, males olors, ... Control de les emissions acústiques. Control i seguiment de l'estat de neteja dels carrers i punts d'abocaments incontrolats urbans. Seguiment d'obres que puguin afectar subministraments bàsics per la població (llum, aigua i gas) per evitar que es tornen a patir els talls d'aigua.

Evidentment, aquesta oficina hauria d'estar molt coordinada amb la Policia Local i la Brigada de Serveis.

3. Creació d'una Ordenança Municipal d'ocupació de la Via Pública

El PSC ja va demanar el setembre del 2005 a l'equip de govern de CiU a través d'una moció, que promogués amb caràcter d'urgència una Ordenança Municipal que regules l'ocupació de la Via Pública.

Igualment, aquesta és una de les principals conclusions de l'Informe 2005 del Defensor del Ciutadà d'Amposta. En ell es constata que una de les queixes més important rebuda es refereix als destorbs que provoquen la mala ubicació i senyalització de les diverses obres que es fan a la ciutat.

Cal que l'ajuntament implanti la cultura, dintre el gremi dels constructors de la ciutat, de la necessitat de conciliar la seguretat dels vianants amb les obres que es realitzen. El creixement ha d'anar associat a la qualitat. El que passa en l'àmbit de la construcció ho podem transposar en l'àmbit urbanístic general. L'assignatura pendent d'Amposta és la qualitat de vida i la sensibilitat en com es fan les coses.

Igualment, l'Associació de Veïns de l'Acollidora, que representa gaire bé la meitat de la zona urbana de la ciutat, ha mantingut diverses reunions amb els responsables municipals sol·licitant aquesta ordenança.

Cap de les gestions realitzades ha donat fruit fins el moment.