dijous, de gener 11, 2007

Cal millorar l'eficiència dels recursos municipals

La estat de la via pública i la circulació de la ciutat són sens dubte els temes que més preocupen els ampostins/nes. Hi ha però un altre aspecte important que necessita millorar i molt: la gestió dels recursos humans i pressupostaris de l'ajuntament.
El nostre ajuntament té prop de 150 treballadors municipals i gestiona un pressupost de 30 milions d'euros. Hi ha per tant un marge important per millorar l'eficàcia d'aquests recursos.
Fruit del nostre treball durant aquesta legislatura, hem elaborat 5 propostes per assolir aquest objectiu:

1. Modernitzar i optimitzar els recursos humans i materials del consistori

Cal redefinir les àrees internes de serveis i l'organigrama de personal de l'actual ajuntament seguint criteris de modernització, professionalització, eficàcia i optimització dels recursos. Això passa per:

Agrupar els diferents serveis municipals en gerències tècniques - Area d'Urbanisme i Ordenació Territorial (agricultura i medi ambient), Area d'Hisenda i Personal, Area Social (Benestar, Salut i Educació), Area de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies i Area Cultural (Cultura, Joventut i Esports) - dirigides per un gerent o cap de servei que dependria del regidor/s corresponent. Aquesta estructura no té perquè comportar despeses de personal extres ja que es poden aprofitar en part els recursos humans existents.

Crear una central de compres, per gestione tota la despesa anual del consistori de bens i serveis. Això evitaria duplicitats i possibles malbaratament de recursos. Aquesta responsabilitat dependria del gerent de l'àrea de Personal i Hisenda. Estimem que amb aquesta proposta podriem reduir en un 10 % la despesa d'un pressupost de compres anuals de 8 milions d'euros.

Valorar, revisar, actualitzar i publicitar la relació de llocs de treball municipal. Això vol dir, normalitzar les situacions de greuges comparatius entre els diferents grups professionals municipals, adequar el personal administratiu entre àrees sobredimensionades i altres infradotades i esmenar els dèficits de personal en algunes àrees estratègiques (neteja, conservació i policia). Tot això amb el consens del comitè d'empresa i els sindicats.

Potenciar la formació continuada del personal de l'Ajuntament (funcionaris i laborals) mitjançant la signatura d'un conveni amb els sindicats representatius que assumeixin aquesta funció.

2. Apropar al ciutadà el serveis i personal de l'ajuntament

És fa necessària l'elaboració d'una guia de serveis externs de l'ajuntament que oriente els ciutadans sobre els funcionaris que porten les diferents àrees de gestió, la seva ubicació física dintre l'ajuntament i l'horari d'atenció al públic.

Això passa inevitablement per una redistribució dels funcionaris que tenen una atenció al públic dels que no la tenen en espais de treball diferenciats i la remodelació interior de l'actual edifici consistorial, amb l'objectiu de fer més fàcils i accessibles les gestions dels ciutadans, racionalitzar i optimitzar els espais, augmentar la comoditat i interrelació dels funcionaris i habilitar dependències per l'atenció al públic dels regidors i el diferents grups municipals.

Cal potenciar les Noves Tecnologies com a via de resolució de gestions senzilles que eviten desplaçaments innecessaris als usuaris que ho desitgen i adequar l'horari d'atenció al públic a les necessitats diverses dels usuaris.

3. Creació d'una borsa de treball transparent on es publiciten els llocs de treball públics

Cal establir un sistema transparent d'accés als llocs de treball públics, mitjançant una Borsa de treball oberta i uns sistemes de selecció objectius i transparents.

Volem evitar la frustració i impotència entre la gent que aspira a accedir a un lloc de treball públic, especialment els més joves. Per això, cal la màxima difusió i transparència. L'ajuntament ha de publicitar les vacants que regularment es van produint, tant per cobrir els interinatges temporals com per cobrir places de nova creació, perquè tothom es pugui inscriure a l'Oficina de Treball (OTG) en funció de les demandes de l'ajuntament en igualtat d'oportunitats . El consistori disposa de mitjans de comunicació locals com Ràdio Amposta, la revista Amposta i el lloc web oficial de l'ajuntament per fer aquesta funció.

Igualment cal afavorir l'accés a la funció pública municipal als discapacitats.

4. Sanejament de les finances municipals

Fruit de l'aplicació de les mesures anteriors i de l'alliberament d'un paquet significatiu de recursos econòmics, es poden assolir tres objectius estratègics a nivell pressupostari que són la causa de l'actual precarietat econòmica municipal:

Adaptar la despesa corrent (la fixa i consolidada anual) als ingressos corrents. Actualment les despeses es financen en part per un impost que és de caràcter extraordinari com el de construccions (ICO). Tot apunta que s'està arribant al final del cicle expansiu de la construcció i això en situa en una situació de risc que no es pot permetre.

Finançar amb recursos propis fins el 40 % de les inversions municipals. Si reduïm despeses innecessàries i incrementem l'estalvi, podem augmentar la capacitat inversora amb recursos propis. Actualment és només del 1,4 %, xifra absolutament ridícula.

Per altra banda ens proposem disminuir l'endeutament progressivament fins arribar a nivells raonables (actualment és més del 70 % del pressupost o l'equivalent a 11 milions d'euros).

5. Disminució de la pressió fiscal modulant l'IBI urbà mentre dure la revisió cadastral

L'impost mes important per a un Ajuntament, i per tan el que afecta més a la majoria de ciutadans, es el Impost de Bens Immobles ( IBI Urbà). Si fem un anàlisis del període 1996-2005, en el cas de un pis normal i corrent de la ciutat d'Amposta, aquest impost s'ha incrementat en un 67 %. Aquestes xifres posen en evidència de forma fefaent la gran pressió fiscal que està duen a terme l'equip de govern a Amposta en els darrers anys i que ve motivada, com s'ha explicat, per poder fer front d'una banda a l'increment de les despeses corrents, que any rere any es produeixen, i per l'altra a la carrega financera que ens ha originat la seva política d'endeutament.

Proposem per tant modular l'IBI urbà mentre dure l'actual procés d'adaptació cadastral que obliga a incrementar de forma anual un 8 % l'impost durant 10 anys, fins el 2014. Aquesta modulació permetria rebaixar en uns punts la fiscalitat sobre els ciutadans i a la vegada no perjudicar la salut de les finances municipals. També proposem una bonificació de l'IBI urbà en les rendes més baixes.