dimecres, de gener 24, 2007

La Participació Ciutadana

Des del grup municipal del PSC hem estat reivindicant durant tota la legislatura la potenciació de les Associacions de Veïns i les entitats com a vies naturals de participació ciutadana. Hem apostat per una delimitació en barris de la ciutat que finalment s'ha fet i perquè cada barri tingui un local de referència propi per fer activitats i espais d'oci proporcionals a la seva població. Aquest és i serà una de les prioritats en l'acció del nostre partit.

La necessitat d'espais a disposició de les entitats per una banda i la millora de comunicació entre les associacions i el govern municipal són les dues grans assignatures pendents en aquest àmbit a Amposta. Des de la nostra concepció de participació i en la majoria dels sistemes madurs democràtics actuals, no n'hi ha prou en anar a votar cada 4 anys.


Potenciarem les Associacions de Veïns com a vies naturals de participació ciutadana

Consolidarem les existents actualment i impulsarem la constitució de les que legalment correspongui a cada barri, dels 13 en els que s'ha de sectoritzar la ciutat urbanísticament.

Des de l’Ajuntament vetllarem perquè disposin d'un local propi, de mitjans suficients perquè poguin funcionar de forma autònoma i per fomentar assamblees de barri com a forma natural de participació ciutadana en la vida de la ciutat.

Els presidents de les associacions de veïns podran participar amb veu a les distintes comissions sempre que aquestes tractin temes d'interès per al seu barri. Cada barri tindrà assignat un regidor municipal de referència, a qui els veins es podran adreçar per consultar les qüestions que els poguin afectar.


Impulsarem la creació d'una Federació de Veïns amb capacitat executiva

Fomentarem que les diferents AAVV s'agruparan en un Federació de Veïns formada per diferents representants de cada Associació. El president de la federació de veïns podrà participar amb veu però sense vot a tots els Plens de l’Ajuntament.

Abans de l'aprovació anual dels pressupostos, l'ajuntament els sotmetrà a la consideració de la junta de la Federació de Veïns, perquè de comú acord amb l'equip de govern, poguen fer les esmenes i aportacions que es consideren oportunes.


Potenciarem els Consells Consultius amb capacitat executiva

Moltes àrees de gestió municipal són susceptibles de tenir consells consultius asociats: esport, ensenyament, dona, joventut, cultura, immigració… com a via de participació oberta als ciutadans i entitats en àmbits concrets de la gestió municipal. Sovint aquests consells deixen de ser operatius als pocs de mesos de funcionament perquè les seves propostes no tenen capacitat executiva si el regidor corresponent no les incorpora al seu programa d'actuacions. Per evitar aquest desencant en la gent que està disposada a col.laborar de bona fe, proposem que cada Consell Consultiu pogui disposar d'un pressupost propi de les àrees a les que assessora.


Incentivarem i reconeixerem el Voluntariat

En una ciutat de 20.000 habitants, es realitzen una gran quantitat d'esdeveniments lúdico-festius al llarg de l’any (festes, fires, saló de la infància i joventut, campionats esportius, actes culturals, etc.). Igualment, el ventall d'accions socials solidaries que es realitzin o es puguin realitzar en un futur es important.

Hi ha molts ciutadans que estan disposats a donar el seu temps de forma desinteressada per estima, en aquests cas, a la seva ciutat, especialment la gent més gran i la més jove. De fet, aquest voluntariat ja existeix de forma parcial i no reconeguda, en grups dispersos de gent que col·labora en l'organització de les Festes Majors, Nadal, Fires, ...

Es fa necessari el reconeixement i organització d'un equip humà coordinat que participi de forma activa amb l’organització de tota mena d'actes i que actue de forma directa en quantes accions socials siguin necessaris. Aquest reconeixement passaria per una acreditació, una assegurança, un pla de formació permanent, un vestuari identificatiu i la coordinació per part d'un responsable.


Potenciarem la figura del Defensor del Ciutadà

Cal que sigui l'autèntic tramitador de les queixes i suggeriments dels ciutadans sobre el funcionament de l'administració en particular o qualsevol altre problema que sorgeixi a nivell municipal (sempre que no sigui competència d'una altra figura).

Cal donar màxima difusió de les funcions que fa a través dels mitjans de comunicació locals, adequar l'horari d'atenció a les necessitats dels usuaris i dotar-lo dels mitjans mínims per un funcionament digne.


Professionalitzar i obrir a la participació els mitjans de comunicació local

Ràdio Amposta i la Revista Amposta, són els dos mitjans de comunicació municipal existents a la ciutat. Tots dos necessiten uns recursos mínims per desenvolupar una qualitat informativa i comunicativa que una ciutat de les dimensions d’Amposta es mereix. Cal reconèixer que sovint això no és així especialment en la Revista Amposta.

Per altra banda, ambdós mitjans no estan sent utilitzats per la ciutadania per fer sentir les seves inquietuds o per apoiar el conjunt de polítiques municipals, especialment les de recolzament en l'àmbit dels serveis socials, salut, cultura, esport, joventut i immigració.

Ens proposem també normalitzar aquests dos importants instruments de comunicació social municipal durant la propera legislatura.